poniedziałek, 6 lipca 2009

Kościółek Św. Michała z Syryni w Parku Kościuszki


Kościół drewniany, zabytkowy z 1510 z wolno stojącą drewnianą wieżą z XVII wieku, okolony drewnianym parkanem, został przeniesiony w 1938 z Syryni i ustawiony w najwyższym punkcie Parku Kościuszki. Poświęcenia kościoła dokonał 18 V 1958 ks. Ignacy Jeż, rektor Niższego Seminarium Duchownego im. św. Jacka w Katowicach, późniejszy biskup koszalińsko-kołobrzeski.Kościół jest jednonawowy, z wyodrębnionym prezbiterium, zamkniętym ścianą prostą.
We wnętrzu można podziwiać m.in. korpus XVII-wiecznej, drewnianej ambony, drewnianą, poźnogotycką rzeźbę Matki Boskiej z Dzieciątkiem, z początku XVI wieku, przeniesioną z Dębieńska koło Rybnika. Ponadto w kruchcie znajduje się XV-wieczna kropielnica z kamienia i drewniana skrzynia z okuciami z XVIII-XIX http://www.michal.wiara.org.pl/
Kościółek Św. Michała z Syryni w Parku Kościuszki

Bazylika Franciszkańska


Bazylika św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP – kościół klasztorny franciszkanów w Katowicach Panewnikach, posiadający tytuł bazyliki mniejszej.
Kamień węgielny położono w 1906. Neoromańska świątynia wraz z klasztorem powstała w 1907, według projektu franciszkanina Manswetusa Fromma z Karłowic (obecnie osiedle w północnej części Wrocławia). Wtedy umieszono na szczycie kopuły figurę św. Franciszka z Asyżu, założyciela zakonu. Uroczysta konsekracja miała miejsce 19 lipca 1908, dokonał jej kardynał Georg Kopp, metropolita wrocławski[1]. Główny ołtarz stanął w prezbiterium w 1909.
Kościół ten jest bazyliką mniejszą od 12 listopada 1974 [2]. Bazylika wchodzi w skład zespołu klasztornego jest równocześnie kościołem parafialnym...http://www.parafia.panewniki.pl/
Wkrótce skończyły się stawiane przez rząd pruski trudności co do budowy kościoła i klasztoru. Zaowocowało to podłożeniem w 1906 r. kamienia węgielnego i rozpoczęciem wznoszenia zabudowań. Wspaniała sylwetka kościoła w stylu neoromańskim stanęła już w 1907 r.
Na szczycie wieńczącej świątynię kopuły umieszczono miedziany posąg św. Franciszka. We wrześniu 1907 r. zakonnicy przenieśli się do nowego klasztoru, a w niespełna rok później, 19 lipca 1908 r., książe - biskup wrocławski Jerzy kardynał Kopp dokonał uroczystej konsekracji kościoła w obecności około stu tysięcy wiernych.Ojciec gwardian Wilhelm Rogosz sprowadził do Panewnik w 1913 r. relikwie św. Męczenników - biskupów Romana i Ptolemeusza oraz towarzyszy. Ustalono wtedy, że nie będzie się tworzyć oddzielnej parafii w Panewnikach, natomiast od 1914 r. franciszkanie przejmą duszpasterstwo wiernych z Panewnik, Piotrowic, Ligoty i okolic.

Swięty Franciszek czyli Francik i ptoki
Bazylika Franciszkańska -parkFranciszkanie jako propagatorzy kultu męki Pańskiej wznosili stacje drogi krzyżowej na terenie sąsiadującym za klasztorem i grotą lourdzką. Z początku kalwarię tworzyły umieszczone na drewnia-nych słupach obrazy stacyjne wraz z przywiezionymi z Jerozolimy przez o. Władysława Schneidera cząstkami ziemi świętej. W 1936 r. powstał komitet Budowy Kalwarii, do którego należeli: prowincjał o. Michał Porada, budowniczy klasztoru o. Wilhelm Rogosz, budowniczy kalwarii o. Karol Bik-Zdzieszowski oraz architekt Mączyński i malarz Ligoń. W r. 1937 rozpoczęto budowę kaplic panewnickiej kalwarii. Większość z nich ukończono przed wybuchem II wojny światowej.

środa, 27 lutego 2008

Kopalnia Wujek przydrożnie


przydrożnie- z Ligoty-obok wiaduktu na ulicę Dobrego Urobku

Kopalnia Wujek od strony parkingu


parking

i na południe bardziej

wtorek, 12 lutego 2008

boże dary fotoboże dary

boże dary

boże dary

Rezerwat przyrody Ochojec

Tak naprawdę znalazł go Jurek z mojego LO nr V w Ochojcu czyli dr Jerzy Parusel. Długo liczył i chronił sam to liczydło aż wreszcie wywalczył rezerwat florystyczny. I tak została ochroniona malutka puszcza. CYTAT Z gw" Ta tajemnicza roślina rzadko występuje na nizinach. Jej środowiskiem są Karpaty i Sudety. W 1973 roku liczydło odkrył w Ochojcu Jerzy B. Parusel, obecnie dyrektor Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska. Do dziś naliczył ponad 500 okazów. To najliczniejsza populacja na niżu Europy". "W Katowicach, pomiędzy dwiema liniami kolejowymi, nieopodal ruchliwej trasy samochodowej, nieomal w samym centrum wielkiego miasta zachował się wbrew wszelkim regułom niewielki obszar leśny. Jest częścią większego kompleksu Lasów Murckowskich i być może to uratowało go przed degradacją, w najlepszym przypadku do roli miejskiego parku. Ciągle, dzielnie pełni swoją rolę "zielonych płuc" miasta"
info z wikipedii http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Piotrowice_(Katowice)& http://pl.wikipedia.org/wiki/Rezerwat_przyrody_Ochojec:
Rezerwat przyrody Ochojec - utworzony w 1982 roku w dolinie rzeki Ślepiotki.
Liczydło górskie
Ponadto występują na terenie rezerwatu inne gatunki roślin chronionych, takie jak ciemiężyca zielona, kalina koralowa, konwalia majowa, kruszyna pospolita, i ponad 200 gatunków innych roślin naczyniowych. Świat zwierzęcy reprezentują m. in. dziki, sarny, daniele oraz wiele gatunków ptaków, w tym jastrzębie, kruki i bażanty.
W 2001 roku władze Katowic postanowino wybudować na terenie rezerwatu dwupasmową drogę. Jej budowa oznaczałaby zagładę najcenniejszych w rezerwacie stanowisk liczydła górskiego. Przeciwko projektowi protestowali mieszkańcy okolicy, organizacje ekologiczne, m.in. Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot oraz Stowarzyszenie Mieszkańców "Polana". Jak na razie do realizacji tego projektu nie doszło, jest on jednak zawieszony.
****Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska CDPGS.
Celem Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska jest działanie dla dobra przyrody nieożywionej i ożywionej Górnego Śląska poprzez gromadzenie o niej wiedzy oraz działalność naukową, ochronną i edukacyjną, aby zachować tożsamość regionu oraz rolę i znaczenie jego wartości przyrodniczych (§ 6 Statutu Centrum).

Ślepiotka i jej dolina

Ślepiotka- meandruje ciemniejszą od mlecznej, ale niezbyt czystą wodą w stronę Ligoty, Zadola, Panewnik i wpada do Kłodnicy pod zniszczonym mostkiem. Bażanty sobie tam mieszkają...i niestety coraz więcej osiedli i śmmieci, miała być kiedyś częścią kanału łączącego Odrę z Wisłą...
info z wikipedii:
Ślepiotka – Bierze swój początek w lesie na granicy Ochojca i Murcek. Nazwa prawdopodobnie pochodzi od ślepicy – larw minogów, które niegdyś zamieszkiwały rzekę.
-tuż przy granicy z dzielnicą Rudy Śląskiej – Kochłowicami wpada do Kłodnicy.
Jeszcze na początku XX wieku nad Ślepiotką działały 3 młyny wodne.
Rzeka została silnie zanieczyszczona -nie ma innych mieszkańców poza pijawkami, skąposzczetami i żabami. Obecnie sytuacja poprawia się, dzięki rozbudowie sieci kanalizacyjnej w Katowicach.
Mimo to w górnym biegu rzeki i w pobliżu jej ujścia można zaobserwować bogate formy roślinne, m.in łęgi, lasy olsowe i torfowiska. W dolinie Ślepiotki można napotkać szereg chronionych gatunków roślin i zwierząt.
Najcenniejsze przyrodniczo są endemiczne stanowiska liczydła górskiego – typowo górskiej rośliny, która dzięki nietypowemu mikroklimatowi doliny, przetrwała w jej górnej części. W lesie między Ochojcem a Murckami, gdzie obok liczydła i innych roślin górskich występuje także chroniona ciemiężyca zielona czy kruszyna pospolita utworzono w 1982 r. rezerwat przyrody Ochojec.
Koryto Ślepiotki w pobliżu źródła w lesie w Ochojcu
Według planów władz Katowic Ślepiotka ma być ciągle rewitalizowana, odtwarzane mają być jej meandry i starorzecza, mają też powstać kaskady, co pozwoli w przyszłości na nowo zarybić Ślepiotkę.
Głównym problemem jest w tej chwili błyskawiczna ekspansja niecierpka balsamicznego, zawleczonego z Ameryki chwastu, który rozprzestrzenia się wzdłuż koryta rzeki i zagłusza rosnące tam rośliny. Z ambitnymi planami władz miasta kolidują pomysły katowickich drogowców, którzy w pobliżu rezerwatu chcą wybudować drogę łączącą południowe dzielnice Katowic z centrum miasta. Plany te oprotestowali mieszkańcy dzielnicy i ekolodzy. Projekt na razie jest zawieszony.
Potok Ślepiotka
...jesienią 1999 roku podjęto realizację „Studium projektowego renaturalizacji potoku Ślepiotka w Katowicach”.

Dupina -nasza rzeczka o mętnej białawe wodzie

Dupina -zawsze mętną białawą wodą meandruje sobie od południa między domami i łąkami. Mós syn badał ją centymetr po centymetrze. straszna chwila- na mapie znaleźliśmy jej początek na Szewskiej- ale kiedy spojrzeliśmy z mostku w dół okazało się że to 3 rury wpływają "jako żródło" ze ściekami...
Mleczna (dawniej nazywana Dupiną) - rzeka w południowej Polsce w województwie śląskim. Przepływa przez miasta: Katowice, Tychy i Bieruń.
Źródła rzeki Mlecznej leżą na wysokości 290 m n.p.m. w pobliżu zachodniej granicy rezerwatu przyrody Ochojec w Katowicach. Następnie biegnie przez Tychy i na południu Bierunia (przy granicy z Bojszowami) wpada do Gostyni. Gostynia przy granicy Bierunia i Oświęcimia wpada do Wisły. Rzeka Mleczna płynie w kierunku południowo-wschodnim, natomiast przy ujściu rzeki Przyrwy zmienia kierunek na południowy. Powierzchnia zlewni wynosi 142 km², co stanowi około 41% całkowitej zlewni Gostyni, czyniąc ją największym jej dopływem.

Do najważniejszych dopływów rzeki Mlecznej należą:
Prawe dopływy:
Bagnik
Rów Cetnik (Cofnik)
Rów Kaskadnik
Rów Bielanka (Bielawka)
Potok Mąkołowski
Lewe dopływy
Rów Piotrowicki
Rów Graniczny
Rów Podleski
Rów Murckowski
Pstrążnik
Przyrwa

11-09-1865 prawa miejskie Katowic


W dniu 11 września 1865 król Prus Wilhelm I Hohenzollern nadał Katowicom prawa miejskie.
Szybko rosła liczba ludności (szczególnie pozarolniczej) i coraz więcej mieszkańców pragnęło przekształcenia wsi w miasto. Ogromne zasługi na tym polu mieli ówczesny naczelny dyrektor dóbr Thiele-Wincklera Friedrich Grundmann oraz lekarz Richard Holtze. Dążenia ich zostały zrealizowane w połowie lat 60. XIX w.: 11 września 1865 podpisano dokument nadający Katowicom prawa miejskie. Wkrótce Katowice wyniesione zostały do rangi powiatu. W okresie zarządu Grundmanna wzniesiono pierwszy monumentalny obiekt - kościół ewangelicki przy ul. Warszawskiej (1856-58), później neogotycki kościół Najświętszej Marii Panny przy ul. Mariackiej (1870), klasztor i szpital oo. Bonifratrów, klasztor i sierociniec ss. Jadwiżanek oraz kościół pw. Św. Szczepana w Bogucicach. W 1895 roku przy ulicy Mickiewicza 5 wybudowano za 155 tysięcy marek łaźnię miejską, która w wyniku wysokich cen została zamknięta dwa lata później. W 1889 r. w Katowicach ulokował się prężny koncern przemysłowy Kattowitzer Aktien-Gesselschaft, a jego śladem poszło pięć znanych banków. Pod pruskim panowaniem (od 1742) na terenie dzisiejszych Katowic, szczególnie w XIX w. rozwijał się przemysł, zwłaszcza huty i kopalnie. U schyłku tegoż wieku powstało kilka instytucji, które zadecydowały o rozwoju młodego ośrodka gospodarczego: Górnośląska Konwencja Węglowa, Związek Przemysłowców Górniczo-Hutniczych, gwarectwa węglowe, Państwowa Dyrekcja Poczt, Sąd Okręgowy, Dyrekcja Prusko-Królewskich Kolei Państwowych.

W 1871 r. swe podwoje otwarło pierwsze gimnazjum. Zezwolenie na utworzenie chrześcijańskiego gimnazjum wielowyznaniowego i jego otwarcie w Katowicach wydało królewskie prowincjonalne kolegium szkolne we Wrocławiu. 30 maja 1871 roku nadeszła wiadomość, że minister rozporządzeniem z 20 maja wyraził zgodę na powołanie do życia w Katowicach gimnazjum świeckiego o charakterze chrześcijańskim. 9 października 1871 roku dokonano uroczystego otwarcia gimnazjum liczącego cztery najniższe klasy w salach części nowego budynku szkolnego przy Műhlstrasse (obecnie ul. Młyńska) a od stycznia 1874 r. w nowo wybudowanym gmachu przy obecnej ul. 3-go Maja. Pierwszym dyrektorem szkoły został dr Ernst Műller, a jednym ze starszych nauczycieli był dr Georg Hoffman, autor Historii miasta Katowice. Plac dla nowej szkoły zakupiono za symboliczną kwotę od rodziny von Thiele – Winckler, usytuowana szkoła była przy obecnym placu Wolności oraz ulicach 3-go Maja i Słowackiego. Nauczycielami tej szkoły byli: dr Waldemar Gottlieb Wolff dziadek noblistki Marii Goeppert – Mayer. Noblistki z Katowic oraz dr Georg Hoffman autor „Historii miasta Katowice” - „Geschichte der Stadt Katowitz” z1895r. Religii w szkole uczyli trzej nauczyciele Dr. Kunisch katolickiej, Dr. Wolff ewangelickiej,rabin Dr Cohn żydowskiej. Sprawozdanie dyrektora dr Mullera,informuje że absolwenci na 25 lecie szkoły załozyli fundację „10 października 1896 w czasie zjazdu absolwentów na 25 lecie szkoły założono fundację by wesprzeć potrzeby uczniów, nauczycieli i sprawy organizacyjne szkoły. Istniał również system stypendialny.”
Z początkiem XX w. Katowice wzbogaciły się o Teatr Miejski (późniejszy Teatr Śląski), zbudowany przy Rynku w latach 1905-1907 według projektu kolońskiego architekta Karla Moritza. Nowe stulecie przyniosło miastu trzeci w jego dziejach dworzec kolejowy, zachowany do dziś, choć nieużytkowany w pierwotnym charakterze. Wybuch I wojny światowej nie spowodował w Katowicach zniszczeń i strat, lecz rozwój przemysłu i sprzyjającą koniunkturę, zwłaszcza dla zakładów hutniczych.

W mieście działały liczne polskie organizacje patriotyczne i społeczne, m.in. od 15 marca 1896 r. Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół", Towarzystwo Czytelni Ludowych, Towarzystwo Polek, Polska Organizacja Wojskowa Górnego Śląska (komenda), Straż Obywatelska, Polski Klub Sportowy "Pogoń" (od lutego 1920 r.), Związek Wojacki, Towarzystwo Oświaty na Śląsku im. św. Jacka.

22 grudnia 1902 do Starych Panewnik zostali sprowadzeni franciszkanie. Teren dzisiejszej dzielnicy Katowic, na którym zamieszkali, należał w tym okresie do parafii mikołowskiej. Już w 1908 zdołali oni ukończyć i konsekrować 19 lipca wybudowaną przez siebie w stylu neoromańskim świątynię i konwent. Kościół, który jest dzisiaj bazyliką mniejszą, konsekrował książę-biskup wrocławski Jerzy kardynał Kopp. Na terenie rządzonej przez niego archidiecezji leżały ówczesne Katowice. Powstanie nowej placówki o charakterze misyjno-pielgrzymkowym miało sprzyjać germanizacji Górnoślązaków i zmniejszeniu ruchu pielgrzymkowego do Częstochowy.

wieś zagrodnicza katowice od 1580Pierwsza wzmianka o Katowicach pojawiła się w zapisach księdza Kazimierskiego, wizytatora parafii boguckiej w 1598 r. Historię miasta wyznaczają jednak losy kilku znacznie wcześniejszych słowiańskich osad rolniczych z XIV i XVI w. oraz kuźnic żelaza, będących obecnie jego dzielnicami. To te ostatnie - powstałe w miejscach występowania płytko zalegających rud żelaza - zadecydowały o rozwoju przemysłu na terenach, które jeszcze do niedawna pokrywały leśne i bagniste ostępy, poprzecinane gęstą siecią rzek. Oczywiście wraz z kuźnicami powstawały osady - i taki rodowód mają dzisiejsze Katowice.
Usytuowana nad brzegiem rzeki Rawy Kuźnica Bogucka została wspomniana po raz pierwszy w 1397 r. i był to jeden z najstarszych zakładów tego typu w Polsce. Funkcjonował aż do XVIII w., w którym pojawiły się wielkie piece hutnicze. Poza Kuźnią Bogucką w okolicy istniały jeszcze trzy podobne zakłady: załęski, szopieński i roździeński.
Z tym ostatnim związana jest postać Walentego Roździeńskiego, autora poematu "Officina ferraria abo huta i warsztat z kuźniami szlachetnego dzieła żelaznego". Podobny rodowód ma kilka innych katowickich dzielnic. Najstarszą katowicką dzielnicą jest Dąb, o którym dokumenty wspominają już w 1299 r.[3] Należał on przez kilkaset lat do klasztoru Bożogrobców w Miechowie.

Trudno jednoznacznie ustalić pochodzenie nazwy miasta. Prawdopodobnie wywodzi się ona od imienia (przezwiska) pierwszego osadnika: dzierżawcy Kata, bądź od słowa "kąty" - tak nazywano kiedyś chaty zagrodników, pracujących przy wyrębie i przewożeniu drewna do kuźnicy bogucickiej.

W połowie XVI w. na obszarze nadanym Kuźnikom pojawiło się osadnictwo rolnicze o charakterze zagrodowym. Około 1580 r. kuźnik bogucki Andrzej założył na swoim gruncie wieś zagrodniczą Katowice, wzmiankowaną w protokole wizytacji parafii boguckiej z 1598 r. jako "villa nova" - nowa wieś, a przez kilka następnych stuleci osady rolnicza i kuźnicza zgodnie egzystowały obok siebie.

Rozwój wsi Katowice rozpoczął się wraz z uruchomieniem 3 października 1846 przez Towarzystwo Kolei Górnośląskiej (Oberschlesische Eisenbahn AG, w skrócie OSE) połączenia Wrocławia z Mysłowicami. Dnia 6 sierpnia 1847 wjechał na główną stację kolejową pierwszy pociąg osobowy. W latach 1847-1848 Katowice za pośrednictwem OSE uzyskały połączenie z siecią kolei europejskich, m.in. z Berlinem, Krakowem, Wiedniem i Warszawą. Przełomowe znaczenie dla rozwoju Katowic miało przejęcie dóbr ziemskich przez rodzinę Wincklerów. Szybka industrializacja i rozbudowa linii komunikacyjnych sprzyjały urbanizacji wsi. 29 września 1858 konsekrowano ewangelicki kościół Zmartwychwstania Pańskiego, a 11 listopada 1860 r. poświęcono zbudowany z muru pruskiego pierwszy katolicki kościół we wsi. W dniu 11 września 1865 król Prus Wilhelm I Hohenzollern nadał Katowicom prawa miejskie.

Piotrowice Śląskie - PetrowitzPiotrowice (niem. Petrowitz) to jedna z południowych dzielnic Katowic, położona 7 km na południe od centrum miasta. Do XV w. wraz z Podlesiem i Zarzeczem występowała pod nazwą Uniczowy. Obecnie wraz z sąsiednim Ochojcem tworzy dzielnicę administracyjną Piotrowice-Ochojec. Na terenie dzielnicy funkcjonuje producent kombajnów węglowych Piotrowicka Fabryka Maszyn "Famur", należąca do Grupy Famur.Najstarsze ślady osadnictwa na terenie obecnych Piotrowic pochodzą z okresu neolitu (ok. 5000 lat temu), zostały odkryte w latach 1925-1938 na północnych krańcach, przy granicy z Ochojcem w dolinie rzeki Ślepiotki. Była to osada kultury przedłużyckiej. Kultura ta znała ogień i garncarstwo, wykopano także narzędzia krzemienne.

W średniowieczu miejscowość występuje pod nazwą Uniczowy, którą oprócz obecnych Piotrowic obejmowano także Podlesie i Zarzecze. Pierwsza wzmianka w dokumentach datowana jest na rok 1287 i pochodzi z dokumentu wystawionego w Rybniku przez księcia raciborskiego, Mieczysława. W późniejszych dokumentach występują nazwy dwuczłonowe: Uniczowy Podlesie, Uniczowy Zarzecze. W XVII w. obszar Piotrowic był znacznie większy niż obecnie, z zachowanego dokumentu wystawionego w 1649 w Pszczynie wynika, że graniczyły bezpośrednio z Mysłowicami, Załężem i Kuźnicą Bogucką (obecnie centrum Katowic). Wówczas też pojawia się po raz pierwszy obecna nazwa: Piotrowice (1649), pochodząca prawdopodobnie od imienia pierwszego sołtysa. Wymienia go dokument wystawiony przez księcia Janusza Raciborskiego, jako Piotra Ostrzeżonego.
Właścicielami wsi Piotrowice, po usamodzielnieniu się Podlesia i Zarzecza, był ród Promnitzów, a następnie kolejni właściciele ziemi pszczyńskiej. W połowie XVII wieku wieś posiadała folwark (na terenie obecnego Ochojca) oraz kolonię (obecne Zadole). Funkcjonowały trzy młyny wodne, dwa na Ślepiotce oraz jeden w centrum wsi, na rzece Mlecznej, wówczas zwanej Dupina. Od połowy XVIII w. następuje rozwój miejscowości w związku z uruchomieniem traktu handlowego wiodącego z Mikołowa do Mysłowic, który wykorzystywano m.in. do przewozu wielickiej soli. Piotrowice były miejscowością graniczną ziemi pszczyńskiej, na granicy Piotrowic i obecnego Ochojca znajdował się punkt poboru cła drogowego.


W XIX w. wieś liczyła już blisko 800 mieszkańców (751 w 1830). W 1818 założono pierwszą szkołę, do której uczęszczał później Karol Miarka, pisarz i działacz narodowy. W 1874 podczas reformy administracji pruskiej ustanowiono tzw. "Amtsbezirk", późniejsze gminy. Piotrowice także uzyskały taki status, w skład gminy oprócz nich weszły Ochojec i Kostuchna. Dla odróżnienia od innych miejscowości o nazwie Piotrowice, nazwę wsi i gminy zmieniono wówczas na Piotrowice Śląskie. Człon przymiotnikowy funkcjonował do 1951, kiedy Piotrowice przyłączono do Katowic.
Herb z około 1930 roku
Od początku XX w. Piotrowice zaczęły zmieniać swój charakter, ze wsi rolniczej stopniowo przekształcając się w osadę przemysłową. W 1910 liczyły już 3500 mieszkańców, z których część znalazła zatrudnienie w przemyśle i górnictwie. Dało to początek zorganizowanej aktywności związkowej, politycznej i kulturalnej w gminie. W 1910 powstała w Piotrowicach filia Związku Zawodowego Polskiego, działała także komórka PPS założona w 1908. Zorganizowano oddziały Towarzystwa Czytelni Ludowych. W 1910 roku podczas pruskiego spisu powszechnego odnotowano w Piotrowicach 3659 osób mówiących tylko w j.polskim, 304 mówiących w j.niemieckim i 3 mówiące w j.polskim i j.niemieckim. Już od 1912 roku działało tu Towarzystwo Śpiewu "Jutrzenka", Rada Chłopska, a od 1920 roku Towarzystwo Polek, Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" i Polska Organizacja Wojskowa Górnego Śląska. Centrum kulturalnym stał się wówczas park na Zadolu, z amfiteatrem. Z kolei część ludności niemieckiej, zwłaszcza nauczycieli i urzędników, działała w Ostmarkenverein, organizacji której programowym celem było propagowanie kultury niemieckiej. Niemcy stanowili zdecydowaną mniejszość, według spisu z 1931 na 8137 mieszkańców narodowość niemiecką zadeklarowało 127 osób.

W okresie powstań śląskich piotrowicki oddział POW został przekształcony w kompanię, działającą w ramach 1 batalionu 1 pułku pszczyńskiego. Piotrowiczanie walczyli m.in. pod Górą Świętej Anny.

Po plebiscycie, w którym 89% mieszkańców opowiedziało się za przynależnością do Polski, Piotrowice znalazły się w Polsce, w autonomicznym województwie śląskim. Nastąpiła rozbudowa miejscowości, nowe domy budowano m.in. wzdłuż dzisiejszych ulic Armii Krajowej i gen. Zygmunta Waltera Jankego. W 1922 uruchomiono w Piotrowicach Fabrykę Maszyn Górniczych, późniejszy "Famur". W 1936 ustanowiono w Piotrowicach parafię katolicką. W 1938 część obszaru gminy Piotrowice wcielono do Katowic. Pozostała część zmieniła w marcu 1939 przynależność administracyjną, przechodząc z powiatu pszczyńskiego do nowo powstałego powiatu katowickiego.

W okresie okupacji niemieckiej w Piotrowicach działało tajne harcerstwo, pod przywództwem Karola Kornasa, aresztowanego przez Niemców i straconego w Berlinie w 1942 oraz Związek Walki Zbrojnej, a później Armia Krajowa. Z Piotrowiczan działali w niej bracia Bolesław i Władysław Wiechułowie, obecnie patronujący jednej z ulic. W pobliżu stacji kolejowej, w budynkach ZNTK, okupant zorganizował obóz pracy dla więźniów narodowości polskiej, rosyjskiej i ukraińskiej.

Po 1945 Piotrowice ponownie zaczęły się rozwijać. Otwarto pierwszą szkołę średnią: Zespół Szkół Poligraficznych, rozbudowywał się "Famur", wzrastała liczba mieszkańców. 1 stycznia 1951 Piotrowice administracyjnie włączono do Katowic. Mimo to nadal funkcjonował w Piotrowicach Urząd Stanu Cywilnego, udzielano ślubów i prowadzono ewidencję zgonów, aż do roku 1974, gdy piotrowicki USC zlikwidowano.

W związku ze wzrostem liczby mieszkańców budowano nowe bloki mieszkalne i osiedla. W latach 70. zbudowano bloki mieszkalne przy ul. Kościuszki i Kostki Napierskiego, w latach 80. XX wieku w Piotrowicach znalazła się siedziba spółdzielni mieszkaniowej "Silesia", pod jej administracją znajdują się wzniesione w tej dekadzie os. Targowisko, zbudowane na terenie dawnego targowiska gminnego (między ulicami Szewską, Jastrzębią, Zbożową, Targową i gen. Jankego) oraz os. Żurawia (ul. Żurawia i Sobocińskiego). Na granicy z Ochojcem, na terenie dawnych pól uprawnych, wzniesiono osiedle mieszkaniowe dla 20 tysięcy mieszkańców: Osiedle Odrodzenia. Równolegle rozwijało się budownictwo indywidualne, a od lat 90. XX wieku także developerskie, zagospodarowano pod budowę domków szeregowych teren między ulicami Kostki Napierskiego a Głuszców oraz przy ul. Kornasa.

21 listopada 2001 oddano do użytku wiadukt nad ulicą Armii Krajowej, którym obecnie odbywa się ruch pociągów. W latach 80. i 90. szlabany przed funkcjonującym wówczas przejazdem kolejowym w Piotrowicach były opuszczone 13-14 godzin na dobę, a czas oczekiwania samochodów przed przejazdem sięgał 50 i więcej minut.
Piotrowice to jedna z południowych dzielnic Katowic, położona 7 km na południe od centrum miasta. Przez Piotrowice przebiega droga krajowa nr 81 Katowice- Skoczów. Tutaj łącza się dwie linie kolejowe prowadzące z południa do Katowic. Jedna to Rybnik- Katowice, a druga kursują pociągi z/do Bielska- Białej, ale także od/do przejścia granicznego w Zebrzydowicach. Obrzeżem Piotrowic przebiega południk 19. Dokładne współrzędne geograficzne to: szerokość geogr. 50o12'30"N długość geogr. 18o58'E Przez dzielnicę przebiega dział wodny dwóch największych polskich rzek. Rzeka Mleczna (dopływ Gostyni) należy do dorzecza Wisły, zaś Ślepiotka (dopływ Kłodnicy) należy do dorzecza Odry. Ukształtowanie powierzchni Piotrowic jest urozmaicone. Najwyższy punkt topograficzny znajduje się przy wieży triangulacyjnej w Kostuchnie (320 m n.pm.). Najniższy punkt (266 m n.p.m.) jest na Zadolu przy byłym stawie młyńskim w pobliżu akademików Uniwersytetu Śląskiego. Kościół NSPJ w Piotrowicach usytuowany jest na poziomie 288 m n.p.m. Ukształtowanie powierzchni ulega przeobrażeniom na skutek prac górniczych (głównie kopalnia Boże Dary).

Najstarsze ślady życia ludzkiego na obszarze dzisiejszych Piotrowic odkryte zostały w 1925 roku przez prof. Józefa Kostrzewskiego. "... Sprzed około pięciu tysięcy lat, z okresu neolitu, pochodzą ślady osad ludzkich odkopane miedzy Piotrowicami a Ochojcem" - pisze Wojciech Janota w swojej publikacji "Katowice - Bogucice, Zaleze et nova villa". Początki osadnictwa prehistorycznego na terenie Górnego Śląska należą do najstarszych w Polsce. Szerokie pasmo urodzajnych glinek polodowcowych tzw. lessów, stanowiło wygodny szlak dla wędrówek ludów i ułatwiało przenikanie wzajemnych wpływów kulturowych.

Podczas badań archeologicznych w latach 1925 - 1938 na terenie Ochojca odnaleziono osadę kultury przedłużyckiej, w której wykopano kawałki naczyń, dzbanów oraz narzędzia krzemienne. Człowiek, który kiedyś zamieszkiwał te ziemie potrafił posługiwać się ogniem oraz prymitywnymi narzędziami wykonanymi z drzewa, kości oraz kamienia. Jak potoczyły się losy mieszkańców tej ziemi w prehistorii dzisiaj określić nie można. Wiadomo, ze po rozwoju kultury łużyckiej nastąpił szybki jej upadek. Odkopane przedmioty pierwotnego człowieka, zamieszkującego tereny dzisiejszych Piotrowic i Ochojca zostały zgromadzone w przedwojennym Muzeum Śląskim w Katowicach.

Najstarsza wzmianka wspominająca o okolicy obecnych Piotrowic pochodzi z dnia 23 marca 1287 roku (dokument wystawiony w Rybniku przez księcia raciborskiego Mieczysława). Dawna nazwa Piotrowic to "Uniczowy". Pod tą nazwa zlokalizowane były 3 wsie; Piotrowice, Zarzecze i Podlesie. Wszystkie trzy wsie do początku XVII wieku występowały w podwójnej nazwie ( Uniczowy Piotrowice, Uniczowy Podlesie itd. ) Po raz ostatni ta nazwę spotykamy w 1632 roku w kościele w Lędzinach. Nazwa Piotrowice przypuszczalnie pochodzi od sołtysa Piotra, który został wolny i otrzymał dziedziczną funkcje sołtysa. Z zachowanego dokumentu spisanego w Pszczynie dnia 22 lutego 1649 roku zatytułowanego "Komisyjne oznaczenie granic miedzy gruntami Kuźnicy Bogucickiej a Brynowem i Piotrowiami" wynika, ze obszar dawnych Piotrowic był znacznie większy. Piotrowice graniczyły bezpośrednio z Mysłowicami, Kuźnicą Bogucicką oraz Załężem. Po usamodzielnieniu się Podlesia i Zarzecza z pozostałych ziem powstały Piotrowice i folwark. Wieś należała do właścicieli ziemi pszczyńskiej, najpierw dynastii Promnitzów, a następnie książąt Anhalt-Cöthen i Hochbergów.

W połowie XV wieku pojawiła się wzmianka w dokumencie wystawionym przez księcia Janusza Raciborskiego (ówczesnego pana ziemi pszczyńskiej), zatwierdzającego wolnemu sołtysowi Piotrowic (Petrowicz-Uniczowa) Piotrowi Ostrzeżonemu prawo do posiadania karczmy, młyna, stawików i gruntów. Zachowane dokumenty informują, że wcześniej na wolnym sołectwie Piotrowic był Mikołaj z Urbanowic. Kolejnymi sołtysami byli Mateusz (od 1549), Maciej(1586), Jurek (1620) i Jan Wieczorek, który to w roku 1640 zawarł ugodę z baronem Zygfrydem Promnitzem co do oddania mu karczmy, młyna i roli (na terenie dzisiejszego Ochojca) w zamian za gospodarstwo siodłaczne Krzysztofa Czepki. Na gruntach tych utworzono w połowie XVII wieku mały folwark, zwany Ochojcem (od nazwy lasu). Od XVII wieku czynne były w gminie Piotrowice trzy młyny: pierwszy na rzece Ślepiotce w Ochojcu, drugi w Zadolu, kolonii Piotrowic, na tej samej rzece oraz w centrum Piotrowic na rzece Dupinie (dziś rzeka Mleczna). Przez Piotrowice przebiegał prastary trakt handlowy (istniejący do połowy XVIII wieku) wiodący od strony Mikołowa do Mysłowic, tzw. furmaniec, którym wożono m.in. sól z Wieliczki. Na granicy Piotrowic (dziś teren Ochojca) do połowy XVII wieku pobierano dla pana pszczyńskiego cło drogowe.

W roku 1818 w Piotrowicach założono pierwszą szkołę. W trzydzieści lat później uczył w niej (od 1847 do 1850 roku) Karol Miarka, działacz narodowy na Górnym Śląsku, pisarz i twórca oficyny drukarskiej w Mikołowie. W 1856 roku rozpoczęto starania o budowę nowej szkoły w Piotrowicach. W 1830 roku wieś posiadała 42 domy i liczyła 751 mieszkańców. Oprócz nauczyciela pracowało wówczas w Piotrowicach po dwóch kramarzy, karczmarzy i młynarzy. Tradycje śląskiej wsi zachowały Piotrowice do czasów pierwszej wojny światowej. Obchodzono tu święta ludowe, m.in. sobótkę i uroczystości związane z topieniem marzanny. W początkach XX wieku wieś zaczęła nabierać charakteru osady podmiejskiej. Mieszkali w niej wówczas robotnicy zatrudnieni w okolicznych kopalniach i hutach. Rodziły się zalążki przemysłu. W 1907 roku powstała w Piotrowicach fabryka urządzeń i maszyn górniczych. W roku 1910 osada liczyła około 3500 mieszkańców (dziesięć lat wcześniej 2053).

Przed pierwszą wojną światową w Piotrowicach rozwijało się polskie życie narodowe i polityczne. W roku 1908 górnik Jan Grocki założył tutaj komórkę PPS, a w dwa lata później Piotr Gierlotka - filię oddziału górników Związku Zawodowego Polskiego. Powstało Towarzystwo Czytelni Ludowych i Towarzystwo Śpiewu "Jutrzenka", których organizatorem był górnik Ludwik Widach, oraz gniazdo Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół". Miejscem spotkań plenerowych i koncertów stało się Zadole, niegdyś przysiółek Piotrowic. W okresie przed powstaniami śląskimi Piotr Gierlotka utworzył tu konspiracyjną Polską Organizację Wojskową. W czasie powstań piotrowicka POW przekształcona została w kompanię wchodzą w skład 1 batalionu 1 pułku pszczyńskiego. W czasie trzeciego powstania śląskiego piotrowiczanie walczyli m.in. Pod Górą Św. Anny. Podczas plebiscytu w 1921 roku 89% mieszkańców gminy opowiedziano się za przyłączeniem do Polski, a mieszkańcy obszaru dworskiego prawie w 100%. W latach międzywojennych ożywiły działalność organizację polityczne, związkowe oraz kulturalne. W roku 1935 nastąpiła reorganizacja chóru mieszanego "Jutrzenka". W Piotrowicach działały również organizacje kobiece, jak Liga Kobiet i Towarzystwo Matek Polek.

W Polsce niepodległej Piotrowice rozrastały się. Powstała nowa zabudowa wzdłuż dzisiejszych ulic Armii krajowej i gen. Z.W. Jankego. Rozwijała produkcję fabryka urządzeń i maszyn górniczych (od 1930 roku nosi nazwę Piotrowicka Fabryka Maszyn), zatrudniające od 80 do 200 robotników. Gmina Piotrowice, wraz z Kostuchną i Ochojcem, liczyła w 1936 roku 8066 mieszkańców, zajmowała w sumie 1200 hektarów powierzchni, z tego 400 hektarów ziemi ornej, 280 hektarów łąk, 319 hektarów lasów i jeden hektar stawów. W 1936 roku utworzono w Piotrowicach parafię katolicką. W dwa lata później wydzielono część obszaru Piotrowic i włączono do Katowic. W marcu 1939 roku wyłączono gminę Piotrowice, podobnie jak i Panewniki, z powiatu pszczyńskiego. Weszła ona następnie w skład rozrastającego się powiatu katowickiego. W czasie drugiej wojny światowej działało w Piotrowicach tajne harcerstwo, któremu przewodził Karol Kornas - podporucznik rezerwy, pełniący obowiązki szefa sztabu oraz kierownika wywiadu tajnej organizacji Siły Zbrojne Polski. Kornas został aresztowany i skazany przez sąd, zginął w 1942 roku w berlińskim więzieniu. W okresie wojny i okupacji 63 obywateli Piotrowic oddało życie za wolność ojczyzny, w tym 46 zginęło w więzieniach i obozach koncentracyjnych (wśród nich m.in. patroni piotrowickich ulic: bracia Wiechułowie - 31-letni lekarz Bolesław - harcmistrz, działając w szeregach ZWZ-AK organizował służbę sanitarną w Śląskim Okręgu i 29-letni Władysław - działacz ruchu oporu). Na terenie Zakładów Naprawczych taboru Kolejowego w Piotrowicach mieścił się w latach okupacji obóz pracy, w którym przebywali Polacy, Rosjanie i Ukraińcy.

Po wyzwoleniu nastąpił szybki rozwój Piotrowic. Na terenie gminy mieszkało około 10 tysięcy osób, w tym w Piotrowicach 7500. Piotrowicka Fabryka Maszyn "Famur" (obecnie Fabryka Maszyn Górniczych "Famur" S.A.) rozwijała produkcję, powiększała się o nowe hale, magazyn, obiekty socjalne. Na przełomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych powstał w Piotrowicach Zespół Szkół Zawodowych nr 2 o specjalności poligraficznej (m.in. Technikum Poligraficzne) i radiowo-telewizyjnej przy ul. Armii Krajowej oraz zespół szkół Centralnego Związku Spółdzielczości Pracy (m.in. Technikum Fotograficzne). W roku 1951 włączono Piotrowice do Katowic. W latach sześćdziesiątych powstały bloki mieszkalne wzdłuż ulic Kościuszki (tzw. Osiedle Kolejowe) oraz gen. Z.W. Jankego i Kostki Napierskiego. W latach osiemdziesiątych wzniesiono osiedle mieszkaniowe, tzw. Targowisko przy ulicy Fredry i gen. Z.W. Jankego. Rozwinęło się tu również budownictwo indywidualne (głównie w rejonie ulicy Fredry) i spółdzielcze (domki jednorodzinne). Od 1980 roku w Piotrowicach ma siedzibę Spółdzielnia mieszkaniowa "Silesia" (ul. Żurawia i Głuszców). W latach 1974-1979 w miejscu rozebranego neobarokowego kościoła przy ulicy. Fredry zbudowano nowy. Parafia piotrowicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa i Świętego Jana Bosko erygowana została 1 XI 1936 roku, chociaż kościół wzniesiono w 1930 roku. Na początku lat osiemdziesiątych rozpoczęto budowę osiedla mieszkaniowego "Południe" zlokalizowanego na terenie Piotrowic, Kostuchy, Podlesia i Zarzecza. Na granicy z Ochojcem wybudowano bloki dla 20 tys. Mieszkańców (osiedle Odrodzenia). W roku 1980 w Piotrowicach mieszkało około 12 tysięcy osób. Piotrowice od północy graniczą z Zadolem, na wschodzie z Ochojec i Murcki, na południu z Kostuchną, od zachodu z Zarzeczem.
o piotrowicach wczoraj i dziś
http://www.piotrowice.katowice.pl/kolej.html

Chór Hejnał mojego Dziadka Alojzego Uszoka

na początku były Piotrowice śląskie
Mój dziadek Alojzy Uszok i ujki -jego synowie Rufin (Ufa) i Roman (Omka) śpiewali w chórze Hejnał,
Dziadek umarł zanim go poznałam ale ujki na każdym gebustaku śpiewały po śląsku -
mo'żyć, mo'żyć, mo długo, długo żyć !!
niech mu /jej gwiazdka pomyślności nigdy nie zagaśnie...
a kto zdrowia ... nie wypije...
niech pod stołem zaśnie...lub niech go piorun trzaśnie.
Ujki to śpiewały na początku a na koncu "a ta przepióreczka latała skakała aż się zesrała itd... b długa piosnka
na razie znalazłam tylko to o historii naszych chórów:
Od roku 1909 na leśnej polanie na Zadolu corocznie w majowe niedziele odbywały się zjazdy śląskich zespołów śpiewaczych. Pierwszy oficjalny Zjazd Chórów Śląskich na Zadolu (na nowo urządzonym boisku) odbył się 8 października 1911 roku. Na każdy taki zjazd przybywało około 10 zespołów. Z inicjatywy górnika Ludwika Widucha, założono w Piotrowicach towarzystwo śpiewacze. Działalność Towarzystwa Śpiewu "Jutrzenka" została oficjalnie zarejestrowana 12 maja 1912 roku. Zbiórki odbywały się w domu rodziny Gierlotka lub podczas spacerów do lasu. Do Towarzystwa należało w początkowym okresie ok. 40 osób; młodzieży powyżej 18 lat obojga płci. Władze pruskie zabraniały przyjmowania młodszych członków do polskich chórów. Nieprzestrzeganie tego zakazu przez "Jutrzenkę" wiązało się z licznymi szykanami.
Na comiesięcznych zebraniach członkowie deklamowali polskie wiersze. Często zapraszano prelegentów spoza Piotrowic, którzy w swych referatach zaznajamiali obecnych z historią Polski. Już po kilku miesiącach istnienia Towarzystwa, jego członkowie bardzo poważnie zainteresowali się amatorskim ruchem teatralnym. W latach 1912-1920 wystawiono około 15 sztuk teatralnych, których tytuły m.in. brzmiały: "Posag w kominie", "Na wymiarze", "Żyd w beczce", "Filip Styrkała". Kostiumy i rekwizyty wypożyczano w Katowicach na ul. Młyńskiej. Przedstawienia teatralne odbywały się w sali Stanisława Księdza lub Jana Krawczyka. Cieszyły się one zawsze wielką frekwencją.

Towarzystwo Śpiewu w Piotrowicach pod względem organizacyjnym należało do okręgu mikołowskiego. Z tego powodu członkowie "Jutrzenki" często wyjeżdżali z występami teatralnymi i śpiewaczymi do Tych, Łazisk, Ligoty. Szczególnie przychylny piotrowickiemu chórowi był pan Spyra, dzierżawca gospody w Kostuchnie. Działalność Towarzystwa Śpiewu przyczyniała się do rozwoju świadomości narodowej mieszkańców Piotrowic. W okresie pierwszej wojny światowej śpiewanie nie było wskazane i dlatego zespół zaniechał spotkań. Pod koniec wojny, w grudniu 1918 roku zwołano ponownie członków. Po okresie powstań śląskich, zespół śpiewem witał wjeżdżające do Piotrowic Wojsko Polskie wraz z gen. Szeptyckim. Zespół ten śpiewał też na uroczystościach kościelnych, w procesjach, na weselach, chrzcinach i pogrzebach. Organizowano również piesze wycieczki ze śpiewem.
HEJNAŁ
W połowie lat trzydziestych "Jutrzenka" zmieniła swój charakter. Z chóru mieszanego wyłonił się zespół męski, który przyjął nazwę "Hejnał". W czasie II wojny światowej Niemcy zniszczyli polskie nuty oraz fortepian towarzystwa, a zespół zaprzestał działalności. Reaktywowany w roku 1945 chór męski z Piotrowic od pierwszych lat po wojnie zdobywał sobie sławę i uznanie. Nagradzany był w wielu konkursach i na festiwalach.

W roku 1964 przy parafii NSPJ powstał dziewczęcy chór liturgiczny, założony przez ks. Waldemara Dekiela. Wśród parafian chór miał zwolenników, ale byli też niezadowoleni z powodu braku śpiewu przez wiernych podczas niedzielnej mszy świętej. Założenie chóru było związane ze zmianami liturgicznymi po II Soborze Watykańskim. Do chóru przyjmowani byli najlepsi uczniowie drugiej klasy. Chór uczestniczył we wszystkich uroczystościach religijnych śpiewając pieśni adwentowe, wielkanocne, maryjne, kolędy oraz pieśni eucharystyczne. Ważne miejsce w działalności zajmowało uczestnictwo w festiwalach i przeglądach piosenki religijnej. W 1985 roku na "Sacro Songu" w Krakowie zdobyto III miejsce - Brązowy Dzwon, który do dzisiaj stoi pośród licznych pamiątek.

Źródło: Stefan Gierlotka: "Piotrowice Śląskie. Monografia dzielnicy miasta Katowice" Wydawnictwo Śląsk Katowice 2002
**** i jeszce jedna wersja toastu
Mo żyć mo żyć mo dugo dugo żyć (rzyć)
Sto lat! Sto lat! Niech żyje, żyje nam.
Sto lat! Sto lat! Niech żyje, żyje nam.
Jeszcze raz! Jeszcze raz! Niech żyje, żyje nam.
Niech żyje nam.
Niech ci gwiazdka pomyślności nigdy nie zagaśnie, nigdy nie zagaśnie!
A kto zdrowia nie wypije, niech pod stołem zaśnie.
A kto zdrowia nie wypije, niech pod stołem zaśnie.
Niech ci gwiazdka pomyślności nigdy nie zagaśnie, nigdy nie zagaśnie!
A kto z nami nie wypije, niech go piorun trzaśnie.
A kto z nami nie wypije, niech go piorun trzaśnie.
Sto lat! Sto lat! Sto lat! Sto lat! Niechaj żyje nam.
Sto lat! Sto lat! Sto lat! Sto lat! Niechaj żyje nam.
Niech żyje nam! Niech żyje nam!
Zdrowia, szczęścia, pomyślności! Niechaj żyje nam.
Niech żyje nam! Niech żyje nam!
Zdrowia, szczęścia, pomyślności! Niechaj żyje nam.
Sto lat! Sto lat! Sto lat niech żyje nam.
I jeszcze jeden, i jeszcze raz! Sto lat, sto lat niech żyje nam.
Sto lat, sto lat, sto lat niech żyje nam.